PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 1. Inleiding 

  1.1.  Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van QC Eventgroup B.V. (hierna te     noemen ‘QC’). 

  1.2.  QC exploiteert een onderneming actief op het gebied van het (doen) organiseren van evenementen,     de productionele uitvoering van evenementen en bijkomende werkzaamheden alsmede het     verzorgen, organiseren, verkopen, verhuren en installeren van materialen en goederen voor     tevenementen, beurzen en congressen in binnen en buitenland. 

  1.3.  QC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en     organisatorische maatregelen. QC houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving,     waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit. 

 1. Contact met QC 

  2.1.  Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met QC wilt opnemen, dan kan dat via     onderstaande contactgegevens. 

    E-mail:    info@qc-eventgroup.nl 

    Website:  www.qc-eventgroup.nl 

    Post:    Postbus 1408, 7301 BR Apeldoorn 

 1. Persoonsgegevens 

  3.1.  Afhankelijk van de diensten die QC aanbiedt, kan QC de volgende persoonsgegevens van     u verwerken: 

    (a)  voor- en achternaam; 

    (b)  adresgegevens; 

    (c)  (mobiel) telefoonnummer; 

    (d)  e-mailadres; 

    (e)  geboortedatum; 

    (f)  geslacht; 

    (g)  technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres,       identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s); 

    (h)  social media accountnamen. 

  3.2.  De specifieke data die QC verwerkt hangt af van de diensten die QC aan u levert en de     functionaliteiten van de website die u gebruikt. 

 1. Doeleinden 

  4.1.  Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden: 

    (a)  de uitvoering van dienstverlening; 

    (b)  uitvoeren van sollicitatieprocedures; 

    (c)  het toesturen van informatie over QC en de diensten die zij verleent of zou kunnen       gaan verlenen; 

    (d)  de aanmelding voor de nieuwsbrief; 

    (e)  het gebruik van de website; en 

    (f)  het verbeteren van de website. 

 1. Gebruik van persoonsgegevens 

  5.1.  Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u – onder andere via de     sollicitatie- en contactformulieren op de website – persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins     bepaalde gegevens achter. 

  5.2.  Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door QC om uitvoering te geven     aan de overeenkomst tussen u en QC of in het kader van een sollicitatieprocedure.     QC verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de     verplichting heeft of omdat QC daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.   5.3.  Voor het toesturen van marketinginformatie over andere diensten dan u van ons heeft ontvangen,     vraagt QC uw toestemming. Deze toestemming geeft u online door u in te schrijven als ontvanger     van marketinginformatie en hierbij een vinkje te activeren. 

    U kunt de toestemming intrekken door u uit te schrijven voor deze e-mails met de link in de e-mail     of door een e-mail te sturen aan info@qc-eventgroup.nl.

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

  6.1.  Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, stuurt QC de door u     verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals IT-ondernemingen die     QC assisteren met de website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, partijen die     samen met of voor QC marketingactiviteiten verrichten en de belastingdienst of andere     overheidsinstanties waartoe QC verplicht is de informatie te delen. 

  6.2.  Indien QC uw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht uw gegevens niet voor     andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van     persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in     een verwerkersovereenkomst. 

  6.3.  QC zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij     dat wettelijk is toegestaan of is verplicht. 

 1. Beveiliging en bewaring 

  7.1.  QC neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw     persoonsgegevens te beperken. 

  7.2.  QC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. QC bewaart uw gegevens niet     langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met QC hebt. Wanneer u uw     toestemming intrekt dan verwijdert QC die persoonsgegevens waarvoor u toestemming had     verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien QC uw gegevens langer moet of mag     bewaren op grond van een wettelijke verplichting. 

 1. Cookies en profilering 

  8.1.  Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen     wanneer u een website van QC bezoekt. Op de website(s) van QC worden cookies gebruikt om u een     optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde     informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.   8.2.  Voor het gebruik van tracking cookies vraagt QC toestemming wanneer u de website gebruikt.     Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.   8.3.  Daarnaast kan QC gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te     analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt QC gebruik van Google Analytics. De     verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in     de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke        privacybeleid van Google Analytics. 

  8.4.  Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser. 

 1. Websites van derden 

  De website van QC kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. QC is niet   verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze   privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden. 

 1. Social media 

  Er zijn social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media   netwerken als Facebook, Linkedin en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw   persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van   Facebook, Linkedin en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. 

 1. Wijzigingen 

  QC kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website   worden gepubliceerd. 

 1. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens 

  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het   recht om QC een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens.   Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u   binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@qc-eventgroup.nl. 

 1. Klachten 

  QC hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de   privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.