Algemene Voorwaarden QC-Eventgroup B.V.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 QC-Eventgroup: de besloten vennootschap QC-Eventgroup B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 62573551. QC-Even- tgroup is een onderneming die zich richt op de evenemen- tenbranche in de meest ruime zin van het woord.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die als (potentiële) op- drachtgever  met   QC-Eventgroup  als  opdrachtnemer  een overeenkomst sluit.

1.3 Overeenkomst:  de  overeenkomst  tussen  QC-Eventgroup en  Opdrachtgever  waarbij  QC-Eventgroup  zich  jegens  de Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een be- paalde opdracht uit te voeren, waarbij een te leveren (eind) resultaat is afgesproken.

1.4 Opdracht: de klus, het werk, het project, de dienst of de ac- tiviteit waarover QC-Eventgroup met Opdrachtgever is over- eengekomen dat QC-Eventgroup die/dat voor Opdrachtge- ver zal uitvoeren en/of tot stand zal brengen.

1.5 Opdrachtsom: het bedrag dat door QC-Eventgroup aan Op- drachtgever in rekening wordt gebracht voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief door derden aan QC-Even- tgroup in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorde- ringen  van  derden  exclusief  omzetbelasting.  In  dit  bedrag zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemers- verzekeringen, voor zover verschuldigd, af te dragen door QC-Eventgroup.

1.6 QC-Eventgroup  en  Opdrachtgever  zullen  hieronder  afzon- derlijk  genoemd  worden  “Partij”  en  gezamenlijk  ook  ge- noemd worden “Partijen”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle aanbiedingen  en  overeenkomsten  tussen  QC-Eventgroup en  Opdrachtgever  en  op  alle  daaruit  voortvloeiende  ver- bintenissen. Zij zijn tevens van toepassing   op alle hande- lingen, leveranties en werkzaamheden van QC-Eventgroup samenhangend met het evenement door of in opdracht van QC-Eventgroup ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, on- der  welke  benaming  dan  ook,  zijn  niet  van  toepassing  en worden door QC-Eventgroup uitdrukkelijk van de hand ge- wezen.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken en/ of bedingen (of aanvullende afspraken en/of bedingen) gel- den slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een

bevoegde vertegenwoordiger van QC-Eventgroup schrifte- lijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkende/ aanvullende afspraak  en/of  beding)  nietig  blijkt  te  zijn  of  wordt  vernie- tigd,  laat  dit  de  geldigheid  van  de  overige  bepalingen  (en de c.q. het eventuele nader overeengekomen afspraak en/of beding) onverlet. In de Algemene Voorwaarden zal in dat ge- val voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen ten aanzien van de nietige of vernietigde bepaling.

2.5 Tussen  QC-Eventgroup  en  Opdrachtgever  staat  vast  dat indien  eenmaal  onder  de  toepasselijkheid  van  deze  Alge- mene Voorwaarden wordt c.q. is gecontracteerd, dat deze Algemene Voorwaarden ook onverkort van toepassing zijn op latere aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 3 Offerte en opdracht

3.1 Alle  aanbiedingen,  prijsopgaven,  kostenbegrotingen  e.d. van QC-Eventgroup zijn geheel vrijblijvend en dienen binnen de  door  QC-Eventgroup  gestelde  termijn  schriftelijk  door middel van een opdrachtbevestiging worden aanvaard.

3.2 Alle door QC-Eventgroup verstrekte informatie en/of specifi- caties, gelden steeds bij benadering en zijn voor QC-Event- group slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.

3.3 Wanneer een aanbieding, prijsopgave, kostenbegroting e.d. van  QC-Eventgroup  niet  binnen  de  door  QC-Eventgroup gestelde termijn door een schriftelijke opdrachtbevestiging (waaronder ook wordt verstaan een opdrachtbevestiging per mail) door de Opdrachtgever is aanvaard én door QC-Event- group  schriftelijk is bevestigd, komt deze aanbieding, prijs- opgave,  kostenbegroting  e.d.  te  vervallen.  Opdrachtgever kan aan die aanbieding, prijsopgave, kostenbegroting e.d. dan ook geen rechten meer ontlenen.

3.4 QC-Eventgroup  is  aldus  gerechtigd  om  na  ontvangst  van de schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtgever de bij haar geplaatste Opdracht vormvrij en zonder opgave van reden te herroepen. QC-Eventgroup is ter zake geen enkele (financiële) vergoeding aan Opdrachtgever  verschuldigd en er  rusten  dan  ook  overigens  ter  zake  geen  verplichtingen meer op QC-Eventgroup

3.5 Aanbiedingen,  prijsopgaven,  kostenbegrotingen  e.d.  van QC-Eventgroup zijn gebaseerd op informatie van Opdracht- gever.  Opdrachtgever  staat  ervoor  in  dat  hij  naar  beste weten alle benodigde informatie voor de te verrichten opracht heeft verstrekt. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informa- tie samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en laat de verplichtingen van Opdrachtgever (bijvoorbeeld ten aanzien van de betaling) jegens QC-Eventgroup onverlet.

3.6 Bij een verschil tussen de schriftelijke opdrachtbevestiging van  Opdrachtgever  en  de  schriftelijke  bevestiging  door QC-Eventgroup  is  uitsluitend  de  schriftelijke  bevestiging door QC-Eventgroup bindend.

3.7 Eventuele aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de schriftelijke bevestiging door QC Eventgroup gelden al- leen als deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Par- tijen.

Artikel 4 Prijzen, kosten en meer/minderwerk

4.1 De geoffreerde of overeengekomen prijs is exclusief omzet- belasting en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd,  tenzij  schriftelijk  anders  tussen  Partijen  is  over- eengekomen.

4.2 Bij prijzen in vreemde valuta zal als koerswaarde uitgegaan worden  van  de  koers  op  de  datum  van  uitvoering  van  de Overeenkomst.

4.3 Alle  genoemde  prijzen  zijn  gebaseerd  op  de  ten  tijde  van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijzen voor  materialen,  hulpzaken,  grondstoffen,  onderdelen,  in- voerrechten,  assurantiepremies,  loonkosten,  reis-  en  ver- blijfskosten, transportkosten, opslagkosten en verdere prijs- bepalende factoren. Voordat een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst zal de prijs door QC-Event- group zodanig aangepast kunnen worden dat daarin nadien ingetreden  wijzigingen  zijn  verdisconteerd.  Opdrachtgever stemt  door  ondertekening  van  de  Overeenkomst  zonder voorbehoud in met eventuele prijswijzigingen.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook  door  of  namens  Opdrachtgever  aangebracht  of  wijzi- gingen die eerst ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst blijken (ongeacht wat daarvan de oorzaak is), welke  wijzigingen  hogere  kosten  veroorzaken  dan  de  Op- drachtsom, komen altijd voor rekening van Opdrachtgever. Deze hogere kosten zullen door QC-Eventgroup onverkort aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, ook indien deze niet door een aanpassing van de prijs als bedoeld in artikel  4.3  van  tevoren  zijn aangekondigd door QC-Event- group.

4.5 Extra  kosten  die  ontstaan  doordat  Opdrachtgever  in  ge- breke is gebleven de uitvoering of voortgang van de Over- eenkomst mogelijk te maken, worden door QC-Eventgroup

als meerwerk in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren verder: alle werkzaamheden en leveranties die naar de me- ning van QC-Eventgroup voor de realisatie van de Opdracht noodzakelijk zijn en die niet separaat en expliciet door Op- drachtgever  zijn  verlangd.  Minderwerk  wordt  slechts  ver- rekend  indien  QC-Eventgroup  daarmee  tevoren  schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 5 Betaling en gevolgen wanbetaling

5.1 QC-Eventgroup  zal  de  Opdrachtsom  aan  Opdrachtnemer factureren.

5.2 QC-Eventgroup  is  te  allen  tijde  gerechtigd  vooruitbetaling en/of zekerheidstelling en/of een opdracht tot betaling per creditcard  van  Opdrachtgever  te  verlangen  en  in  afwach- ting  daarvan  de  gehele  of  gedeeltelijke  uitvoering  van  de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van QC-Eventgroup op schadevergoeding.

5.3 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door QC-Even- tgroup verzonden nota binnen 14 kalenderdagen na factuur- datum  te  voldoen.  Opdrachtgever  heeft  niet  het  recht  om haar eventuele vorderingen op QC Eventgroup te verreke- nen dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

5.4 Indien  Opdrachtgever  de  juistheid  van  één  of  meerdere facturen  gedeeltelijk  betwist,  ontslaat  dit  Opdrachtgever niet  van  de  verplichting  om  in  ieder  geval  het  onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te vol- doen. De Opdrachtgever dient uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te reclameren over die factuur, bij gebreke waarvan hij zich er niet meer op kan beroepen dat de factuur (gedeeltelijk) onjuist is.  De bewijs- last ter zake het tijdig reclameren berust bij Opdrachtgever.

5.5 Indien Opdrachtgever de facturen van QC-Eventgroup niet tijdig  voldoet  heeft  QC-Eventgroup  het  recht  haar  werk- zaamheden  op  te  schorten  totdat  Opdrachtgever  volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van QC-Eventgroup op ver- goeding van schade, kosten en rente.

5.6 Indien  een  factuur  niet  binnen  de  overeengekomen  beta- lingstermijn  is betaald, is Opdrachtgever zonder nadere in- gebrekestelling van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

5.7 Nadat  Opdrachtgever  in  verzuim  is  geraakt,  is  QC-Event- group  bevoegd  zonder  nadere  ingebrekestelling  tot  het treffen van incasso maatregelen over te gaan ter inning van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buiten- gerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde  bedrag  (hoofdsom  inclusief  BTW  en  rente), met  een  minimum  van  €  250,–  per  vordering,  onvermin- derd het recht op volledige schadevergoeding. Voornoemde gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra Opdrachtgever in verzuim is, door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

5.8 Uitsluitend betalingen aan QC-Eventgroup of aan een door QC-Eventgroup  schriftelijk  aangewezen  derde  werken  be- vrijdend.

5.9 De in het bezit van QC-Eventgroup zijnde kopie van de door QC-Eventgroup verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de ren- teberekening begint.

5.10 Ongeacht  hetgeen  Opdrachtgever  bij  de  voldoening  ver- meldt,  strekt  een  door  Opdrachtgever  gedane  betaling steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en daarna ter voldoening van de (langst) opeisbare factu(u)r(en).

5.11 Indien zich een situatie voordoet zoals genoemd in artikel 13.2 zijn de vorderingen van QC Eventgroup op Opdracht- gever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 6: Uitvoering opdracht

6.1 Tenzij anders overeengekomen bepaalt QC-Eventgroup zelf de  manier  en  de  wijze  waarop  zij  het  met  Opdrachtgever overeengekomen resultaat bereikt. Zij is dan ook volledig vrij in de keuze van de door haar voor de uitvoering van de Op- dracht te gebruiken materialen en hulpmiddelen.

6.2 QC-Eventgroup is volledig vrij in het bepalen van welke en hoeveel medewerkers zij inzet voor het uitvoeren van de Op- dracht. Binnen de kaders van de door Opdrachtgever ver- strekte Opdracht is QC-Eventgroup ook vrij in het bepalen van de momenten waarop de medewerkers worden ingezet. QC-Eventgroup stuurt de door haar ingezette medewerkers zelf aan.

6.3 Het is QC-Eventgroup toegestaan de Opdracht of onderde- len daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door daartoe gekwalificeerde derden.

6.4 Indien  noodzakelijk  voor  de  goede  uitvoering  van  de  Op- dracht  of  in  het  belang  van  Opdrachtgever,  is  QC-Event- group eveneens gerechtigd al dan niet ad hoc af te wijken van de Opdracht.

6.5 Opgegeven  (lever)termijnen  gelden  niet  als  fatale  termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

QC-Eventgroup dient door Opdrachtgever derhalve schrif- telijk in gebreke te worden gesteld alvorens verzuim kan in- treden.

6.6 Vertraging(en) in het uitvoeren van de Opdracht als gevolg van  achterstallige  betalingen  door  Opdrachtgever  zijn  ge- heel voor rekening en risico van Opdrachtgever

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever      dient      er      voor      te      zorgen      dat:

 • alle     gegevens,     waarvan     QC-Eventgroup     aan- geeft    dat    deze    noodzakelijk    zijn    of    waarvan    Op- drachtgever    redelijkerwijs    behoort    te    begrijpen    dat deze  noodzakelijk  zijn  voor  het  uitvoeren  van  de  Op- dracht,    tijdig    aan    QC-Eventgroup    worden    verstrekt;
 • de  door  QC-Eventgroup  voor  de  uitvoering  van  de Opdracht ingezette medewerkers en/of derden, hun werk- zaamheden  onbelemmerd  en  tijdig  kunnen  aanvangen  en voortzetten en dient daartoe alle beletselen weg te nemen;
 • door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leve- ringen, die niet tot de Opdracht van QC-Eventgroup beho- ren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Opdracht door QC-Eventgroup daarvan geen vertra- ging ondervindt.

7.2 Daarnaast            zorgt            Opdrachtgever            ervoor dat       QC-Eventgroup        tijdig        kan        beschikken:

 • over   het   gebouw,   het   terrein   of   het   water   waar- in  of  waarop  de  Opdracht  moeten  worden  uitgevoerd;
 • over    voldoende    gelegenheid    voor    aanvoer,    op- slag    en/of    afvoer    van    materialen    en    hulpmiddelen;
 • over deugdelijke aansluitingsmogelijkheden voor elek- trische  machines,  verlichting,  verwarming,  gas  en  water, waarbij de benodigde elektriciteit, gas en water voor reke- ning van Opdrachtgever zijn.

7.3 Opdrachtgever  zal  –  voor  eigen  kosten  –  zorgen  voor  vol- doende  maatregelen  om  de  veiligheid  te  waarborgen  van artiesten,  medewerkers  en  bezoekers  van  het  krachtens de Overeenkomst georganiseerd(e) of uitgevoerd(e) evene- ment, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeenge- komen. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over maatrege- len, is QC-Eventgroup niettemin gerechtigd om aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daar- toe aanleiding geven.

7.4  QC-Eventgroup is gerechtigd het evenement geheel of ge- deeltelijk geen doorgang te laten vinden, wanneer Opdracht- gever  onvoldoende  maatregelen  neemt  of  heeft  genomen om een veilige uitvoering van het evenement te garanderen. Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Opdrachtgever is gehouden aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

7.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Bumarechten.

7.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle in verband  met  de  uitvoering  van  de  Overeenkomst  gedane reclame-uitingen,  promotionele  uitingen  (waaronder  maar niet  beperkt  tot  advertenties),  ontwikkelde  promotionele concepten  of  ideeën,  uitnodigingen  voor  het  evenement, ongeacht of Opdrachtgever daarover door QC-Eventgroup is geadviseerd en tevens ongeacht of een en ander geheel of gedeeltelijk door QC-Eventgroup is uitgevoerd.

7.7 Opdrachtgever zorgt voor de toestemming van derden en/ of  vergunningen  die  benodigd  zijn  voor  uitvoering  van  de Overeenkomst,  tenzij  schriftelijk  anders  tussen  Partijen  is overeengekomen.

7.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van een krachtens de Overeenkomst door QC-Eventgroup georganiseerd(e) of uit- gevoerd(e) evenement.

7.9 Opdrachtgever   is   aansprakelijk   voor   alle   schade   van QC-Eventgroup die het gevolg is van het feit dat Opdracht- gever zijn verplichtingen uit dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen. Opdrachtgever is gehouden door QC-Even- tgroup geleden schade die het gevolg is van het niet (tijdig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel aan haar te ver- goeden.  Tot  schade  als  bedoeld  in  de  eerste  zin  wordt  in ieder geval gerekend schade en kosten die het gevolg zijn van vertraging bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de opdracht, veroorzaakt door Opdrachtgever.

7.10 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar in dit arti- kel vermelde verplichtingen heeft voldaan, heeft QC-Even- tgroup  het  recht  de  uitvoering  van  de  Overeenkomst  op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten/werkzaamheden  volgens  haar  gebruikelijke  tarief uit hoofde van meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.11 Opdrachtgever vrijwaart QC-Eventgroup voor alle aanspra- ken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot deelne- mers aan en bezoekers van het evenement) voor, tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van QC-Eventgroup of haar leidinggevenden.

Artikel 8: Overmacht en onmogelijkheid van uitvoering

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van QC-Eventgroup is zij niet gehouden haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Onder overmacht wordt verstaan iedere van

de wil van QC Eventgroup onafhankelijke of buiten haar in- vloedsfeer gelegen omstandigheid, ook al was zij ten tijde van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

8.2 Onder overmacht wordt in elk geval (doch niet beperkt tot) verstaan:   oorlog,   mobilisatie,   onlusten,   overstromingen, meer dan gebruikelijke stremmingen in het verkeer, stagna- tie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leve- ring door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongeval- len, stakingen binnen de onderneming van QC-Eventgroup dan wel elders voor zover QC-Eventgroup daardoor in haar dienstverlening  wordt  beperkt,  uitsluitingen,  optreden  van werknemersorganisaties, waardoor het leveren van de over- eengekomen  diensten  onmogelijk  wordt,  maatregelen  van overheidswege  en  andere  onvoorziene  omstandigheden, die de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht  vertragen  of  redelijkerwijs  onmogelijk  maken  en ziekte van epidemiologische aard van de medewerkers van QC-Eventgroup.

8.3 Zodra zich bij QC-Eventgroup een overmachtsituatie voor- doet als in dit artikel bedoeld, zal zij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan Opdrachtgever

8.4 Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet bij een door QC-Eventgroup  ingeschakelde  derde  en  die  zich  jegens QC-Eventgroup op overmacht beroept dan dient QC-Even- tgroup  Opdrachtgever  hiervan  onmiddellijk  schriftelijk  in kennis te stellen en zal dit mede als een bij QC-Eventgroup zelf  aanwezige  overmachtsituatie  worden  aangemerkt  die jegens de Opdrachtgever werkt.

8.5 QC-Eventgroup  heeft  ook  het  recht  zich  op  overmacht  te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Opdracht intreedt.

8.6 Indien QC-Eventgroup bij het intreden van overmacht al ge- deeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk  aan  haar  verplichtingen  kan  voldoen  is  zij  ge- rechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzon- derlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze fac- tuur  te  voldoen  alsof  het  een  afzonderlijke  overeenkomst betreft.

8.7 Indien  de  uitvoering  van  de  Opdracht  onmogelijk  wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk (de werkzaam- heden)  moet(en)  worden  uitgevoerd  tenietgaat  of  verloren raakt zonder dat dit aan de QC-Eventgroup kan worden toe- gerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.

8.8 QC-Eventgroup is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtge- ver.

Artikel 9 Verzekering en aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die sa- menhangen  met  haar  werkzaamheden  en/of  handelen  en/ of nalaten in verband met de uitvoering van de Opdracht, waaronder  tevens  worden  begrepen  de  werkzaamheden en/of  het  handelen  en/of  het  nalaten  van  door  haar  inge- schakelde  derden,  voor  zover  als  mogelijk  te  verzekeren. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om een reguliere AVB-verzekering af te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Opdrachtgever zal de bij de uitvoering van de Overeenkomst door  QC-Eventgroup  ingeschakelde  medewerk(st)er(s)  en/ of derden onder de hiervoor genoemde verzekeringen, voor zover als mogelijk, meeverzekeren. Op eerste verzoek van QC-Eventgroup  zal  Opdrachtgever  afschriften  van  de  po- lissen van voornoemde verzekeringen aan QC-Eventgroup verstrekken.

9.3 QC-Eventgroup is voorts niet aansprakelijk voor schade die:

 • bij     een     correcte     uitvoering     van     de     Op- dracht    onvermijdelijk    is,    dan    wel    het    gevolg    is van      door      de      omstandigheden      geëiste      spoed;
 • is  ontstaan  doordat  Opdrachtgever  niet  (tijdig)  heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 7;
 • is veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtma- tig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die QC-Eventgroup in verband  met  of  ten  behoeve  van  de  uitvoering  van  –  een onderdeel van – de Overeenkomst heeft ingeschakeld;

9.4 Indien Opdrachtgever in een voorkomend geval het gebruik van een bepaald soort materiaal dan wel specifiek hulpmid- del heeft voorgeschreven (dan wel heeft laten voorschrijven) en dit materiaal en/of hulpmiddel ondeugdelijk blijkt te zijn, is QC-Eventgroup niet aansprakelijk voor de daardoor ver- oorzaakte schade.

9.5 Indien in een voorkomend geval door of namens Opdracht- gever een bepaalde constructie of werkwijze is voorgeschre- ven dan wel specifieke orders of aanwijzingen zijn gegeven, draagt QC-Eventgroup hiervoor evenmin de verantwoorde- lijkheid.

9.6 Indien  QC-Eventgroup  door  (een)  derde(n)  wordt  aangespro- ken tot vergoeding van kosten schaden of rente, waarvoor zij ingevolge  het  bepaalde  in  deze  algemene  voorwaarden  haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten, is Opdrachtgever gehouden QC-Eventgroup volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen.

9.7 Eventuele  aansprakelijkheid  van  QC-Eventgroup  voor  di- recte  schade  is  per  gebeurtenis  beperkt  tot  maximaal  de Opdrachtsom dan wel de redelijkerwijs te verwachten op- drachtsom,  dan  wel  het  bedrag  waarvoor  onder  de  door QC-Eventgroup   afgesloten   aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

9.8 Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding van  de  directe  schade  (onder  de  in  dit  artikel  genoemde voorwaarden) dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur na het ontstaan of bekend worden van die  schade  een  schriftelijke  klacht  terzake  in  te  dienen  bij QC-Eventgroup. De Opdrachtgever dient daarbij aan te to- nen  dat de schade het rechtstreeks gevolg is van een toe- rekenbare  tekortkoming  aan  de  zijde  van  QC-Eventgroup. Indien  niet  tijdig  een  klacht  is  ingediend,  vervalt  het  recht om aanspraak te kunnen maken op een (schade)vergoeding.

9.9 Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, be- drijfs- , gevolg- of vertragingsschade, waaronder in ieder ge- val wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst, door welke oorzaak ook, is QC-Eventgroup niet gehouden.

9.10 Evenmin is QC-Eventgroup gehouden tot vergoeding van meer en/of tot andere schade dan waarvoor de aansprake- lijkheidsverzekering dekking verleent.

9.11 QC-Eventgroup heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover  mogelijk,  eventuele  schade  van  de  Opdrachtgever ongedaan  te  maken.  Hiertoe  wordt  tevens  gerekend  het recht van QC-Eventgroup maatregelen te treffen die even- tuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

9.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkin- gen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van QC-Eventgroup of haar ondergeschikten.

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten over de wijze van uitvoering door QC-Eventgroup van  de  Overeenkomst  dienen  zo  spoedig  mogelijk,  doch uiterlijk  binnen  48  uur  na  de  uitvoering  van  de  Opdracht schriftelijk  aan  QC-Eventgroup  te  worden  meegedeeld. Klachten welke niet binnen 48 uur zijn gemeld, worden niet in behandeling genomen.

10.2 Opdrachtgever  zal  alle  door  QC-Eventgroup  voor  onder- zoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder andere door QC-Eventgroup in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen.

10.3 Indien een klacht gegrond is, zal QC-Eventgroup de werkzaamheden  alsnog  verrichten  zoals  overeen  gekomen, tenzij dit voor Opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zin- loos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11: Verbod op het aangaan van een arbeidsverhouding met medewerkers

11.1 Opdrachtgever   zal   zonder   schriftelijke   toestemming   van QC-Eventgroup gedurende de uitvoering van de Opdracht en gedurende één jaar na uitvoering van de Opdracht, op geen enkele wijze medewerkers van QC-Eventgroup en/of van aan QC-Eventgroup gelieerde ondernemingen en/of van derden waarop QC-Eventgroup voor de uitvoering van de Opdracht een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel an- derszins, direct of indirect, voor zich laten werken en/of bena- deren teneinde hun dienstverband met QC-Eventgroup en/of aan QC Eventgroup gelieerde ondernemingen en/of door QC ingeschakelde derden te beëindigen om direct of indirect een (arbeids)verhouding met Opdrachtgever aan te gaan.

11.2 Voor  het  bepaalde  in  dit  artikel  wordt  onder  het  in  dienst nemen  dan  wel  anderszins  direct  of  indirect  voor  zich  la- ten werken (onder andere, doch niet beperkt tot) verstaan:

 • het  aangaan  van  een  arbeidsovereenkomst,  een  over- eenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van  opdracht  door  de  Opdrachtgever  met  de  medewer- kers van QC-Eventgroup en/of aan haar gelieerde onderne- mingen  en/of  door  QC  Eventgroup  ingeschakelde  derden;
 • het   laten   ter   beschikking   stellen   van   de   betref- fende   medewerkers   aan   de   Opdrachtgever   door   een derde     (bijvoorbeeld     via     een     uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de mede- werkers met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die der- de in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

11.3 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder medewerker verstaan de personen die in de periode van één jaar voor- afgaand aan het beoogd aangaan van een arbeidsovereen- komst en/of het direct of indirect verrichten van werkzaam- heden van/voor de Opdrachtgever bij QC-Eventgroup en/ of  aan  QC  Eventgroup  gelieerde  ondernemingen  en/of door QC Eventgroup ingeschakelde derden werkzaam zijn op basis van een met QC-Eventgroup en/of aan haar geli- eerde ondernemingen en/of door haar ingeschakelde der- den  gesloten  arbeidsovereenkomst  en/of  overeenkomst van opdracht en/of personen die op andere wijze, al dan niet in dienst van QC-Eventgroup en/of aan QC Eventgroup gelieerde ondernemingen en/of door QC Eventgroup inge- schakelde derde, door QC-Eventgroup zijn ingezet ten be- hoeve van deze specifieke Opdracht.

11.4 Indien Opdrachtgever het in dit artikel bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan QC-Eventgroup een di- rect opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtre- ding alsmede een bedrag van € 1.500,00 voor iedere dag dat  de  overtreding/niet-nakoming  voortduurt.  De  boete zal  verschuldigd  zijn  door  het  enkele  feit  der  overtreding of  niet-nakoming,  maar  laat  onverminderd  het  recht  van QC-Eventgroup om nakoming van deze Overeenkomst te verlangen en het recht van QC-Eventgroup tot het vorderen van volledige schadevergoeding op grond van de wet, een en ander in afwijking van artikel 6:92 BW.

11.5 Indien  de  medewerker  door  tussenkomst  van  QC-Event- group aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze  mogelijke  Opdrachtgever  met  die  medewerker  een (arbeids)verhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie en/of deze anderszins direct of indirect voor zich laat werken voordat de Overeenkomst met QC-Eventgroup tot stand  komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een ver- goeding verschuldigd van 20% van de totale Opdrachtsom die voor de betreffende Opdracht zou zijn begroot. De Op- drachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de  Opdrachtgever  in  eerste  instantie  door  tussenkomst van QC-Eventgroup in contact is gekomen met de mede- werker.

Artikel 12: Geheimhouding, privacy en intellectuele eigendom

12.1 Partijen zullen aan derden geen mededelingen doen ten aan- zien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkre- gen, tenzij een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de in- formatie.

12.2 QC-Eventgroup is gerechtigd schriftelijke gegevens afkom- stig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door Opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan QC-Eventgroup. Muta- ties  die  door  Opdrachtgever  worden  opgegeven  zullen  in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdracht- gever zal QC-Eventgroup een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

12.3 Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, technische omschrij- vingen, catalogi, afbeeldingen monsters, modellen, procedu- res, planningen en alles wat hiermee samenhangt en dit alles in de ruimste zin des woords, die door of namens QC-Even- tgroup  zijn  vervaardigd,  blijven  eigendom  van  QC-Event- group.  De  hierop  rustende  intellectuele  eigendomsrechten berusten en blijven berusten bij QC-Eventgroup.

12.4 De in 12.3 genoemde ontwerpen c.q. voorwerpen c.q. be- scheiden dienen enkel voor intern gebruik en zijn strikt ver- trouwelijk en mogen onder geen enkel beding aan derden ter hand worden gesteld of getoond, al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin  worden  gekopieerd  of  anderszins  vermenigvul- digd. Op verzoek van QC-Eventgroup en in geval de Op- dracht uiteindelijk niet aan QC-Eventgroup gegund wordt, zal de Opdrachtgever genoemde ontwerpen c.q. voorwer- pen  c.q.  bescheiden  onverwijld  aan  QC-Eventgroup  re- tourneren.

12.5 De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de in artikel

12.3 genoemde ontwerpen c.q. voorwerpen c.q. bescheiden niet worden gekopieerd, nagemaakt en/of verstrekt of ter in- zage aan derden worden gegeven.

12.6 Indien  Opdrachtgever  het  in  de  vorige  leden  bepaalde overtreedt  en/of  niet  nakomt,  verbeurt  hij  aan  QC-Event- group een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor ie- dere overtreding alsmede een bedrag van € 1.500,00 voor iedere dag dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtre- ding  of  niet-nakoming,  maar  laat  onverminderd  het  recht van QC-Eventgroup om nakoming van deze Overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van QC-Event- group tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 13: Beëindiging Overeenkomst

13.1 Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussen- tijds) beëindigen met wederzijds goedvinden.

13.2 Partijen    hebben    het    recht    om    de    Overeenkomst met    onmiddellijke    ingang    te    beëindigen    zonder dat   daartoe   een   ingebrekestelling   is   vereist   indien:

 • de   andere   Partij   surseance   van   betaling   aan- vraagt  of  in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard of   anderszins   in   een   blijvende   toestand   van   beta- lingsonmacht   verkeert   dan   wel   wordt   ontbonden;
 • sprake  is  van  onvoorziene  omstandigheden  (daar- onder  begrepen  wijziging  van  wet-  en  regelgeving)  die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid  instandhou- ding  van  de  Overeenkomst  niet  verlangd  kan  worden;
 • sprake   is   van   een   onrechtmatige   daad   als   be- doeld  in  artikel  6:162  BW,  van  de  andere  Partij,  en deze  onrechtmatige  daad  te  wijten  is  aan  schuld  van de   eerstbedoelde   Partij   of   aan   een   oorzaak   welke krachtens  de  wet  of  de  in  het  verkeer  geldende  op- vattingen  voor  zijn  rekening  komt,  als  gevolg  waar- van   instandhouding   van   de   Overeenkomst   niet   lan- ger   van   opzeggende   Partij   kan   worden   verwacht;
 • de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt,

met uitzondering van een overdracht binnen concernver- band,  wordt  ontbonden  of  feitelijk  wordt  geliquideerd;

 • de    andere    Partij    de    vrije    beschikking    over haar     vermogen     of     een     deel     daarvan     verliest;
 • beslag   wordt   gelegd   op   één   of   meer   goede- ren  van  de  andere  Partij,  tenzij  dit  beslag  vexatoir  is;
 • De    andere    Partij    haar    onderneming    in    strijd met   enig   wettelijk   voorschrift   voert   of   bij   de   uit- voering      van      de      afgesproken      werkzaamheden in    strijd    met    enig    wettelijk    voorschrift    handelt; Zodra  zich  een  situatie  voordoet  zoals  hierboven  be- doeld, zal hiervan terstond mededeling worden gedaan aan de andere Partij.

13.3 Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten  opzichte  van  de  omstandigheden  ten  tijde  van  het aangaan  van  de  Overeenkomst,  welke  tot  gevolg  zou- den hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bekend en/ of aan de orde geweest – QC-Eventgroup de Overeen- komst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aange- gaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de  Overeenkomst.  Indien  Partijen  ter  zake  niet  tot  een vergelijk  komen,  heeft  QC-Eventgroup  het  recht,  naar zijn keuze, de Overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel de over- eenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat zij ter zake gehouden is tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever.

13.4 De  Partij  die  de  Overeenkomst  op  grond  van  de  in  lid

2 genoemde gronden eindigt, is jegens de andere Par- tij(en)  nimmer  gehouden  tot  enige  schadevergoeding betreffende  schade  die  wordt  veroorzaakt  door  het  op grond van lid 2 beëindigen van de Overeenkomst.

13.5 Opzegging en/of ontbinding geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan de andere Partij.

13.6 Opdrachtgever  zal  bij  het  einde  van  de  Overeenkomst dan wel op eerste verzoek van QC-Eventgroup alle in zijn bezit zijnde zaken en documenten, waaronder begrepen geautomatiseerde   gegevensdragers   (waaronder   usb- sticks) alsmede alle kopieën daarvan, welke in wat voor manier dan ook gerelateerd zijn aan QC-Eventgroup dan wel aan QC-Eventgroup gelieerde ondernemingen en/of zijn relaties, wederom aan QC-Eventgroup ter beschik- king  te  stellen.  Opdrachtgever  zal  eventueel  door  hem in  te  schakelen  derde(n)  een  gelijkluidende  schriftelijke plicht opleggen en er zorg voordragen dat de gegevens ter beschikking worden gesteld QC-Eventgroup.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten van QC-Eventgroup is het Nederlands recht van toepassing; ook indien de Opdracht- gever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van QC-Eventgroup is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.